Български (България)English (United Kingdom)

Menu

HIM
Info
Fans
Community
Media
Download
Extras
Flat Earth
 
 
 431 guests online
Интервю с Виле взето от Icon TV
Marcel: Our guests are new band from Finland, HIM or His Infernal Majesty? Вилле: Използваме съкратеното название. Vill: Use the short name. Марсел: Да си призная, не знам много за групата ви, но имате доста положителни критики в списания като Rock Hard... Marcel: Being honest, I do not know much about your group, but you have lots of positive criticism in magazines like Rock Hard ... Вилле: Чули ли сте записа? Vill: Have you heard the record? Марсел: За съжаление не. Marcel: Unfortunately not. Вилле: Жалко. Vill: Pathetic. Марсел: Знам обаче песента, от която има откъс в Rock Hard. Marcel: I know the song, however, from a passage in which Rock Hard. Вилле: It's All Tears. Vill: It's All Tears. Марсел: И бях впечатлен от звученето и цялата творба... Marcel: I was impressed by the sound and the whole piece ... Вилле: Албумът беше записан за две седмици и беше миксиран за една. Vill: The album was recorded in two weeks and one was mixed. Така че ни трябваха всичко на всичко три седмици. So we have altogether three weeks. Марсел: Имате ли известен продуцент? Marcel: Do you have a producer? Вилле: Продуцентът ни е от Финландия, работил е за Amorphis и някои други фински рок и метъл банди. Vill: Producer us from Finland, worked for Amorphis and some other Finnish rock and metal bands. Но не е толкова известен в чужбина. But not so famous abroad. Марсел: Както казах, позната ми е само тази песен, но е хубава и смятам да си купя албума следващата седмица... Marcel: As I said, my knowledge is just that song, but it is nice and I plan to buy the album next week ... Вилле: Това е най-некадърната песен в албума. Vill: This is the most incompetent song on the album. Марсел: Впрочем, голям фен съм на Sentenced. Marcel: In fact, I'm a big fan of Sentenced. Вилле: Познавам момчетата! Vill: I know the boys! Колкото по на север се движиш във Финландия, толкова повече се пие. The further you move north in Finland, the more I drink. Марсел: И аз пия много. Marcel: I drink a lot. Вилле: Но прекалените количества са си прекалени! Vill: But you have an excessive amount too! Марсел: Както сме се заприказвали за пиене... Marcel: As we began to talk about drinking ... Нямаме възможността да пием много тук, защото трябва сами да си плащаме. We have the opportunity to drink a lot here, because it must pay themselves. Тъй че ще е суха нощ. Since it would be a dry night. Вилле: Искаш ли нещо (предлага му от бутилката си бира, Марсел приема с удоволствие). Vill: Do you thing (offer him a bottle of beer, Marcel accept with pleasure). Марсел: Гледъл съм Sentenced на Wacken Open Air и бях впечатлен от представянето им и външния им вид. Marcel: I Gledal Sentenced to Wacken Open Air and I was impressed by their performance and appearance. Но онази нощ ми направи впечатление, че звученето и концертът бяха по-мрачни от вашите. But that night I noticed that the sound and the concert was more bleak than yours. Вилле: Така е. Имаме същите елементи, но те приличат повечко на хеви-метъл банда от 80те. Vill: It is like we have the same elements, but they like plenty of heavy-metal band from the 80s. Марсел: И от албум на албум звучат все по-рокаджийски... Marcel: And an album by album sound more rokadzhiyski ... Вилле: И по-меланхолично. Vill: And more melancholy. Марсел: Чувал ли си новия им албум Frozen? Marcel: Have you heard their new album Frozen? Вилле: Да, издадоха го малко след нашия пръв албум. Vill: Yes, it issued shortly after our first album. Марсел: Следващ въпрос... Marcel: Next question ... Имате две кавър-версии на навия албум, а единият от тях е на Depeche Mode... You have two versions of a cover-navi album, and one of them is Depeche Mode ... Вилле: Не е на записа. Vill: Not recording. Всъщност не сме изпълнявали други кавъри. Actually we did not perform any other covers. Именно кавърът Don't Fear The Reaper от 70те е част от саундтрака на филма на ужасите Halloween. Exactly cover Don't Fear The Reaper by 70te is part of the soundtrack of a horror movie Halloween. Добър филм и добър саундтрак – всички са мъртви. Good movie and good soundtrack - all are dead. Марсел: От кой се повлияваш в музикално отношение? Mars: Which is influenced musically? Вилле: Е, започнах музикалната си кариера до голяма степен, заради Кiss, по-точно заради Джийн Симънс, заради кръвта и огъня. Vill: Well, started his musical career largely because of the Kiss, precisely because of Gene Simmons, because of blood and fire. Но никога не съм се изживявал като музикант или артист. But I never think of themselves as a musician or artist. По-скоро се виждам като обикновен изпълнител. Rather I see as a simple executable. Марсел: Гледах ви тази вечер също и тази философия пасва добре на музиката ви. Marcel: I saw you tonight and also this philosophy fits well in your music. Вилле: Благодаря! Vill: Thanks! Марсел: Откачам по хеви-звученето. Marcel: disconnection-heavy sound. Обичам истински метъл, но също така пръгресив от сорта на Dream Theater. I love real metal, but also by a variety of pragresiv Dream Theater. Вилле: Ами, и аз съм фен на класическия метъл, особено този от 80те, като WASP, Twisted Sister или Motley Crue. Vill: Well, I'm a fan of classic metal, particularly from the 80 as WASP, Twisted Sister and Motley Crue. Марсел: Относно историите с грима? Mars: on the history of makeup? Вилле: Да, първият запис, който си купих, беше Animalize на Кiss, откъдето е и парчето Heaven Оn Fire, с това и израстнах. Vill: Yes, the first record I bought was Kiss of Animalize where is the piece of Heaven Оn Fire, and grew up with it. Марсел: Това е странно, тъй като музиката, която правите, не е толкова повлияна от Кiss. Marcel: This is strange as the music you make is not so influenced by Kiss. Нямате същите кожени ботуши! You do not have the same leather boots! Вилле: Никога не ми достигат парите за такива неща. Vill: Never reach me money for such things. Но относно това, което каза, мисля, че доста се доближаваме до метъл бандите от 80те. But on what you said, I think quite approaching the metal bands of the 80s. От една страна правим тежичка музика, от друга – имаме и поп, и рок звучене в стила си. On the one hand we tezhichka music, on the other - we have pop and rock sound into their style. Имаме такива поп-елементи, същите като при Love Machine на WASP или Heaven's On Fire на Кiss. We have such pop elements, the same as for a WASP Love Machine or Heaven's On Fire Kiss of. Песните са рок-енд-рол в хеви форма, с мелодия и ритъм. The songs are rock and roll in a heavy form of melody and rhythm. Марсел: Харесваш ли пиро-ефектите? Marcel: Do you like pyro-effects? Вилле: Много! Vill: Very! За съжаление, нямаме възможност да се ползваме с такива тук, но във Финландия – да. Unfortunately we are unable to enjoy such here, but in Finland - yes. Марсел: Трябва да попитам това! Marcel: You should ask that! Имате много общо с Type О Negative и Paradisе Lost. Have much in common with Type O Negative and Paradis Lost. Що се отнася до стила и звученето... As to the style and sound ... Вилле: Да, те също са увлечени по 80те като нас, но е факт, че са доста по-тежки. Vill: Yes, they are swept under 80s, like us, but the fact is that they are much more severe. Type О Negative са хеви-банда с поп-мелодии, това е общото между нас... Type O Negative is a band-heavy pop tunes, this is common between us ... Добре де, ние сме лошо копие на Type О Negative, просто нямам толкова голям П...! Okay, we're a bad copy of Type O Negative, I have just as big P. ..! Марсел: Червено вино ли предпочиташ? Mars: Red wine you prefer? Вилле: Пия червено вино, защото мехурчетата в бирата те карат да се оригваш. Vill: Drink red wine, the bubbles in beer because they make you burp. Затова червеното вино е идеално за един певец. So red wine is ideal for a singer. Също е хубаво за гласа. It is also good for votes. Марсел: Какво предпочиташ? Marcel: What would you like? Сухо? Dry? Вилле: Да! Vill: Yes! Сухото. Dry. Марсел: Предполагам, вече можем да приключваме. Marcel: I guess we can wrap. Торстен: (той снима с камерата) Последно заключително изречение? Torsten: (he shoots with the camera) Last closing sentence? Вилле: Fear for the best and hope for the worse! Vill: Fear for the best and hope for the worse!